Algemene Voorwaarden ABC-sites

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen ABC-sites en haar Afnemer en gelden voor alle hosting en CMS diensten.


1. Definities.
Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie ABC-sites een Overeenkomst heeft gesloten. ABC-sites is gevestigd aan de Lindenstraat 5, 1015 KV te Amsterdam. Domeinnaam: naam van één of meer computers in een netwerk met een gezamenlijk adres, bv. url en e-mailadres; Hosting: de dienst van ABC-sites bestaande uit het beschikbaar stellen van (nader te bepalen) schijfruimte op een (virtuele) server voor het plaatsen van één of meer webpagina's en/of communicatiefaciliteiten, zoals e-mail, van Afnemer, welke door ABC-sites voor Afnemer en derden toegankelijk word(t)(en) gemaakt via Internet middels het CMS systeem. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen ABC-sites en Afnemer tot stand komt met betrekking tot het verschaffen van Hosting door ABC-sites aan Afnemer en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Persoonsgegevens: Alle op natuurlijke personen herleidbare gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


2. Aanvang; duur
De Overeenkomst gaat in op het moment, dat door Afnemer een keuze is gemaakt voor een hostingpakket en de opdracht tot Hosting door ABC-sites is geaccepteerd. Afnemer gaat deze Overeenkomst aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 3 volledige kalendermaanden. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met steeds opnieuw 1 jaar.


3. Betalingen.
De vergoeding die Afnemer voor Hosting aan ABC-sites dient te voldoen is afhankelijk van het door Afnemer gekozen hostingpakket. Dit is inclusief de aanvraag (of verhuizing), registratie en het onderhoud van de domeinn(a)am(en) van Afnemer en CMS-licentie. Afnemer is de vergoeding per jaar vooraf verschuldigd, inclusief eventuele eenmalige kosten, en wel binnen 30 dagen na ontvangst van een factuur. In geval van een betalingsachterstand schakelt ABC-sites een incassobureau in, waarvan de kosten geheel op afnemer verhaald zullen worden. Alle in de overeenkomsten/offertes en deze voorwaarden genoemde bedragen zijn in Euro (€) en exclusief 21 % B.T.W. tenzij anders vermeld. ABC-sites behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. In geval Afnemer niet tijdig (binnen de factuurtermijn) de vergoeding heeft voldaan is ABC-sites gerechtigd, zonder dat zij daarbij schadeplichtig wordt en/of zonder dat dit voor Afnemer reden is om de overeenkomst te ontbinden, de hosting op te schorten.


4. Hosting.
ABC-sites zorgt voor de duur van de Overeenkomst ten behoeve van Afnemer voor Hosting. ABC-sites heeft afhankelijk van (de omvang van) het Webhostingpakket een vast aantal MB's harddiskruimte en e-mailadressen gereserveerd voor Afnemer. Het dataverkeer is gelimiteerd per maand afhankelijk van het Webhostingpakket. Eventueel niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand. Voor overschrijding van het dataverkeer wordt 3,50 euro per Gb in rekening gebracht. Deze afrekening vindt - indien dit aan de orde is - eenmaal per maand plaats.


5. Verplichtingen van de opdrachtgever
Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueelmisbruik) van de aan haar toegekende domeinnaam, e-mailadres en inloggegevens. ABC-sites is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voorzover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. De opdrachtgever zal de diensten niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbarefeiten danwel handelen in strijd met de strekking van deze overeenkomst. Het is de opdrachtgever onder meer niet toegestaan inbreuk te maken opintellectuele eigendomsrechten van derden, verspreidingvan geheime of vertrouwelijke informatie, verspreiden van onjuiste informatie, verspreiden van teksten en/of beeld-, geluidsmateriaal, dat kan wordenbeschouwd als een uiting van (danwel uitlokking van) racisme, (kinder)porno, seksuele intimidatie, discriminatie, belediging, vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en softwarevan anderen alsmede het verspreiden van virussen danwel het anderszinsopzettelijk verstoren van communicatie of dataopslag door bijvoorbeeldspammen of hacken.


6. Kwaliteit Hosting; aansprakelijheid
De onder deze overeenkomst door ABC-sites te leveren (hosting-)diensten zijn naar beste vermogen. ABC-sites is bij haar activiteiten (mede) afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden of kan er sprake zijn van (andere) externe factoren (bijv. stroomstoringen, uitvallen hardware door virussen, boycotacties, wormen of Trojan Horses etc.), waar ABC-sites weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Naast gevallen van overmacht kan ABC-sites daarom niet garanderen, dat alle informatie storingsvrij en/of te allen tijde toegankelijk is voor Afnemer of derden, om wat voor een reden dan ook. Aansprakelijkheid van ABC-sites is dan ook uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan haar zijde.


7. Persoonsgegevens.
ABC-sites zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om Persoonsgevens geheim en/of vertrouwelijk te houden. ABC-sites kan Persoonsgegevens van Afnemer om de volgende redenen verwerken: Facturering van Hosting; Beoordelen kredietwaardigheid Afnemer; Beheren van het netwerk van ABC-sites of het netwerk waar de servers van ABC-sites toe behoren of zullen gaan behoren; Signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik via de server of de webpagina's; Voldoen aan wettelijke verplichtingen; Levering van diensten waarbij Persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Behalve voorzover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal ABC-sites persoonsgegevens, zonder toestemming van de betrokkene, niet aan derden verstrekken, tenzij ABC-sites daartoe wettelijk is verplicht.


8. Overig.
ABC-sites behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen ABC-sites en Afnemer in overleg treden om nieuwe afspraken te maken, waarbij de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.


9. Rechts- en Forumkeuze.
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing